صفحه داخلی

اهداف و چشم انداز

 

1.      بهبود مستمر سیستم کیفیت ، محصولات و فرایندها در تطابق با استاندارد هاي ملي و بين المللي

2.      افزايش تنوع در محصولات توليدي در جهت تامين نيازمنديهاي مشتريان و گسترش بازار هدف

3.      ايجاد محيطي پاكيزه وایمن جهت محصولات وكاركنان

4.      بهینه سازی منابع و تجهیزات و ارتقاء سطح مهارت و کارایی منابع انسانی