لیست توانمندی های آزمایشگاه شرکت تهران بسپار پلاستیک
ردیف نوع آزمایش تجهیزات مورد نیاز
1 اندازه گیری درصد رطوبت مواد اولیه Oven_ 0.001 g ترازو با دقت
2 اندازه گیری درصد مواد فرار مواد اولیه Oven_ 0.001 g ترازو با دقت
3 اندازه گیری درصد خاكستر مواد اولیه ترازو با دقت 0.001 g _كوره الكتریكی
4 اندازه گیری دانسیته مواد اولیه مزور با دقت 0.1cc_ ترازو با دقت 0.001gr 
5 تست حلالیت مواد اولیه Xylene,Toluene
6 تست شناسایی پلیمرها شعله _ كاغذ PH متر
7 ESCR Oven_Cold Incubator
8 Pasteurization بن ماری
9 اندازه گیری ابعاد و وزن كولیس دیجیتال _ GO & NO GO GAUGES-ترازو
10 تست گشتاور بسته و بازشدن درب بطری TORQUE TESTER
11 آزمون گاز بند بودن درب بطری SECURE SEAL TESTER
12 تست فعالیت گرانول اکسیژن اسکونجر  Kmno4_ 0.001 g ترازو با دقت
13 Finger Test Heater_Incubator_ 0.001 g ترازو با دقت_Agar
14  MFI دستگاه اندازه گیری MFI
15 تست سیل شدن (ظرف سم) دستگاه سیل القایی دستی
16 آزمون مهاجرت کلی Heater_ سل کوارتز_Incubator_ 0.0001 g ترازو با دقت
 

 

 

مقاوم در برابر جمع شدگی بطری
یکنواختی سطح پریفورم
بسته شدن راحت با هر نوع ماشین درب بندی
تنظیم کننده میزان مایع خروجی
مقام در برابر صدمات وارده به دهانه بطری