صفحه داخلی

آزمایشگاه و کنترل کیفیت

لیست توانمندی های آزمایشگاه شرکت تهران بسپار پلاستیک
1 اندازه گیری درصد رطوبت مواد اولیه Oven_ 0.001 g ترازو با دقت
2اندازه گیری درصد مواد فرار مواد اولیه Oven_ 0.001 g ترازو با دقت
3 اندازه گیری درصد خاكستر مواد اولیه ترازو با دقت 0.001 g _كوره الكتریكی
4 اندازه گیری دانسیته مواد اولیه مزور با دقت 0.1cc_ ترازو با دقت
0.001gr  5 تست حلالیت مواد اولیه
Xylene,Toluene 6 تست شناسایی پلیمرها شعله _ كاغذ PH متر
7 ESCR Oven_Cold Incubator  Pasteurization بن ماری
8 اندازه گیری ابعاد و وزن كولیس دیجیتال _ GO & NO GO GAUGES-ترازو
9 تست گشتاور بسته و بازشدن درب بطری
TORQUE TESTER 10آزمون گاز بند بودن درب بطری
SECURE SEAL TESTER 11 تست فعالیت گرانول اکسیژن اسکونجر  Kmno4_ 0.001 g ترازو با دقت
12 Finger Test Heater_Incubator_ 0.001 g ترازو با دقت
Agar 13  دستگاه اندازه گیری
MFI 14 تست سیل شدن (ظرف سم) دستگاه سیل القایی دستی
15 آزمون مهاجرت کلی Heater_ سل کوارتز_Incubator_ 0.0001 g ترازو با دقت