صفحه داخلی

انتخاب صنعتگر نمونه

شرکت تهران بسپار پلاستیک در راستای کسب موفقیت های پی در پی موفق شد از سوی سازمان صنعت معدن و تجارت استان به عنوان صنعتگر نمونه انتخاب
 و لوح تقدیر و تندیس مربوط را از از دست استاندار محترم جناب آقای عجم و نماینده محترم مردم بوئین زهرا جناب آقای عباس پور دریافتد نماید.