صفحه داخلی

بازدید نمایندگان شرکت پودر شیر مشهد

در تایخ 1394/08/27 نمایندگان شرکت پودر شیر مشهد ( مولتی ) از کارخانه تهران بسپار پلاستیک بازدید نمودند
و مدیرت این مجموعه و مدیریت واحد کنترل کیفیت فعالیت و کیفیت محصولات تولید شده برای این شرکت را تایید نمودند.