صفحه داخلی

کارآفرین برتر

شرکت تهران بسپار پلاستیک در ادامه روند رو به رشد خود پس از بازدید های مختلف از سوی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قزوین
 به عنوان کارآفرین برتر انتخاب شد و مدیر عامل شرکت تندیس مربوط را از دست معاون وزیر کار دریافت نمود.