صفحه داخلی

واحد بازرگانی

واحد بازرگانی شرکت تهران بسپار پلاستیک با بهره گیری از نیروهای با تجربه و متخصص درزمینه تدارکات داخلی و خارجی پیوسته در صدد تامین و خرید بهترین مواد اولیه و ملزومات میباشد و از دو بخش
بازرگانی داخلی
بازرگانی خارجی
تشکیل میگررد.