صفحه داخلی

واحد فروش

این واحد شامل بخش های :
فروش درب بطری و سایر محصولات
فروش پریفرم
فروش بشکه و ظرف سم
میباشد.